آمارمشارکت

مشارکت تا این لحظه برای تامین تجهیزات پرتو درمانی

میزان مشارکت 57.674.363.445 تومان
مبلغ مورد نیاز 100.000.000.000 تومان
میزان مشارکت تا تاریخ 1402/12/29
57%
57.674.363.445

میزان مشارکت تا تاریخ 1402/10/06
39%
39.945.726.271

میزان مشارکت تا تاریخ 1402/09/29
39%
39.769.279.973

میزان مشارکت تا تاریخ 1402/09/02
37%
37.788.961.662

میزان مشارکت تا تاریخ 142/08/25
37%
37.758.950.664