سهام مهربانی

سهام مهربانی (معنوی و نمادین) صادر شده